Raport stanowi analizę funkcjonowania systemu bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej. Stara się on naświetlić problemy dotyczące systemu EU ETS wyrażające się w następujących pytaniach:
1. Jakie jest miejsce systemu EU ETS w unijnej polityce ochrony klimatu?
2. Jakie są traktatowe podstawy przyjmowania środków ochrony klimatu?
3. Jak zafunkcjonował bezpłatny przydział uprawnień do emisji dla elektroenergetyki w Polsce?
4. Jakie konsekwencje wynikają z faktu, że bezpłatne uprawnienia do emisji podlegają pod unijne przepisy o pomocy państwa?
Prezentacja wskazanych problemów przyczyni się do odpowiedzi na pytanie, czy polskie władze powinny postanowić o kontynuacji przydzielania bezpłatnych uprawnień do emisji sektorowi elektroenergetycznemu w perspektywie roku 2030, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami.

Size 2 MB
Published June 10, 2016
Found in ClimateDokumenty po polskuEnergyPoland