Νομιμότητα της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους και αίτηση γνωμοδότησης

Η παρούσα ενημέρωση παρέχει μία συνοπτική ανάλυση της νομιμότητας, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) σε δύο σχέδια εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ (ΣΟΕΣ, και ΣΕΣ EE-Σιγκαπούρης) όσο και της νέας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 για ένα σύστημα δημόσιων δικαστηρίων για επενδύσεις (ICS). Επίσης, περιγράφει συνοπτικά με τον τρόπο, με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα των υπό μελέτη εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ που περιέχουν διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους, απευθυνόμενη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Size 177 KB
Published December 15, 2015
Found in Rule of law