Założenia rynku mocy w Polsce – analiza prawna i ekonomiczna

4 lipca 2016 roku Ministerstwo Energii przedstawiło szczegółową koncepcję1 rynku mocy i rozpoczęło konsultacje społeczne. Propozycja rządowa ma na celu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, ale przy jej ocenie należy mieć na uwadze, że jej koszty poniosą odbiorcy energii elektrycznej.
Prezentowana analiza została przygotowana we współpracy z Regulatory Assistant Project i dotyka trzech zagadnień. Po pierwsze, ocenia celowość i skuteczność proponowanego
modelu rynku mocy. Po drugie, przedstawia wstępne oszacowanie kosztów całego mechanizmu (przy założeniu, że intencją rządu jest modernizacja i budowa bloków na węgiel kamienny) wraz z analizą potencjalnych obciążeń dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Po trzecie, analizuje zgodność projektu rynku mocy z unijnym prawem z zakresu pomocy publicznej oraz wspólnego rynku energii elektrycznej.

Size 3 MB
Published July 18, 2016
Found in Dokumenty po polskuEnergyEnergy EfficiencyPolandState Aid