List daje wyraz ogromnemu zaniepokojeniu spowodowanemu uchwaleniem przez Sejm w dniu 12 lipca ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz procedowanym poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.

Size 99 KB
Published July 19, 2017
Found in Dokumenty po polskuPoland