OZE tylko w planach

Niniejsza analiza ma na celu zbadanie zgodności projektowanego art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanie przestrzennym (art. 1 pkt 1 lit. b projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane) z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., a także z  art. 1 oraz art. 13 ust. 1 dyrektywy PE i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Wnioskodawcą projektu są sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk sejmowy nr 2964).

Projektowany art. 10 ust. 2c ustawy planistycznej ustanawia możliwość lokalizacji wszystkich instalacji OZE, innych niż mikroinstalacje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie ww. przepis nie ustanawia takiego wymogu w stosunku do innych, porównywalnych kategorii obiektów.

Size 178 KB
Published January 27, 2016
Found in Energy