Stanowisko ws. projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Uwagi Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z dnia 7 listopada 2017 roku.

Proponowany projekt jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a w szczególności z Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, które w sposób wyczerpujący określają listę przypadków, w których możliwe jest odstąpienie od ochrony siedlisk, gatunków i ptaków.

Projekt ten stwarza ogromne zagrożenie dla ochrony przyrody i może w praktyce uniemożliwić realizację celów ochronnych w lasach. Podmioty prowadzące w lasach prace leśne (np. wycinkę) nie będą musiały w praktyce uwzględniać interesu chronionych gatunków.

Size 236 KB
Published November 14, 2017
Found in Dokumenty po polskuForest GovernanceIllegal LoggingNature DirectivesPolandPoland's forestsProtected AreasWildlife